Có một website là điều kiện cần, Marketing online mới là điều kiện đủ để tạo ra thu nhập trên internet

Marketing online là công việc mà một người kiếm tiền online, hay kinh doanh online phải làm mỗi ngày, là kiến thức mà các MMOer liên tục phải bổ sung, nếu muốn gia tăng thu nhập trên internet.